direct naar inhoud van Artikel 11 Waarde - Natuur
Plan: Wissel en Schaveren, correctieve herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0232.BG024WisselSchavCH-OBP1

Artikel 11 Waarde - Natuur

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Natuur' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van vochtgebonden natuurlijke waarden van deze gronden.

11.2 Bouwregels

Ingevolge dit plan toegestane bouwwerken mogen slechts worden opgericht indien en voor zover de waarden van de gronden dit toestaan.

11.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
11.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders de volgende andere-werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verlagen van de bodem en het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
 • b. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere waterpartijen;
 • c. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of draineren;
 • d. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder tevens begrepen het telen en kweken van bomen en heesters (inclusief fruitbomen en boomgaarden);
 • e. diepploegen, dat wil zeggen het extra diep omploegen van de gronden waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, vanaf een diepte van 0,3┬ám;
 • f. het chemisch scheuren van grasland;
 • g. het aanbrengen, dan wel wijzigen van drainagesystemen;
 • h. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen ten behoeve van de aansluiting van percelen op het openbare voorzieningennet;
 • i. het verrichten van exploratieboringen en seismologisch onderzoek.
11.3.2 Uitzondering

Het in 11.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale beheer, onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een daarvoor verleende vergunning;
 • d. betrekking hebben op de verbetering en bescherming van de waarden.