direct naar inhoud van Artikel 6 Recreatie - Recreatiewoning
Plan: Wissel en Schaveren, correctieve herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0232.BG024WisselSchavCH-OBP1

Artikel 6 Recreatie - Recreatiewoning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het recreatief verblijf in één recreatiewoning;

met daarbijbehorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. andere-werken en erven.
6.2 Bouwregels

Op de voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

6.2.1 Gebouwen

Voor een recreatiewoning gelden de volgende regels:

 • a. een recreatiewoning dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de inhoud van een recreatiewoning, inclusief eventuele kelder, inpandige dan wel vrijstaande bergingen, mag niet meer dan 300 m3 bedragen;
 • c. de oppervlakte, inclusief eventuele al dan niet vrijstaande bergingen, mag niet meer dan 75 m2 bedragen;
 • d. de afstand van een berging tot de recreatiewoning mag niet meer dan 10 m bedragen;
 • e. de goot- respectievelijk bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 respectievelijk 5 tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' dan wel 'maximale goot- en bouwhoogte' anders is aangeven" weggevallen.
 • f. de bouwhoogte van een vrijstaande berging mag niet meer bedragen dan 3 m.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. indien zij vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Strijdig gebruik

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bepalingen uit dit bestemmingsplan. Tot strijdig gebruik wordt nadrukkelijk ook bedoeld het gebruik of laten gebruiken van de in 6.2.1 genoemde recreatiewoning voor bewoning anders dan ten dienste van het recreatief verblijf.

6.3.2 Uitzondering strijdig gebruik

In afwijking van het bepaalde in 1.41 geldt ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gronden en opstallen dat het gebruik van een recreatiewoning als tweede woning niet wordt aangemerkt als strijdig gebruik.